Publisher Description

Itong librong quinasusulatan nang mang̃a paraan nang pag-gamot sa mang̃a maysaquit ay gaua nang totoong dunong na tauo na si Tissot ang ng̃alan, at inialay niya sa mang̃a maysaquit na nagtatahan sa buquid ó sa mang̃a nayong malalayo sa bayan. Caya doon sa boong Europa hindi lamang ang hindi Médico, cundi pati nang mang̃a matataas na Médico ay canilang minamahal at pinupuring totoo: sapagca malinao at mariquit ang pagsasaysay nang mang̃a sarisaring nararamdaman nang nang̃agcacasaquit nang iba, t, iba, na dahil doon sa pagsasaysay na yao, i, sinoman macahuhula, t, macacaquilala cun anong bagay na saquit ang tungmama sa tauo. Ang isa pa roo, i, ang caramihang gamot na ipinagbibilin niya sa mang̃a mangagamot, ay ualang liuag hanapin.

GENRE
Health & Fitness
RELEASED
1797
January 1
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
331
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
523.8
KB