• USD 3.99

Descripción de editorial

Le yincwadi yembali yamaHlubi. Kanti ke ikwagxile kumba wesiko, ibonisa ukuba kuthethwa ukuthini xa kuthethwa ngesiko. Kwenzeke njani ukuba amasiko ezizwe ngezizwe neentlanga ngeentlanga afuthelane, kwaye afuthelana njani? Le ncwadi ikwabonisa ukwenziwa kwamasiko athile anje ngembeleko, ulwaluko kunye nomtshato. Ingaba afuthelwe njani la masiko ngamasiko ezinye iintlanga, ngakumbi ezaseNtshona. Kaloku amasiko abantu ayelelene, esohluka nje ngendlela yokwenza. Kanti ke nalapha emaHlubini ayahluka ngokweziphaluka ngeziphaluka nangokufuthelwa kwawo zezinye izizwe kwezo ziphaluka aphila kuzo.

GÉNERO
Historia
PUBLICADO
2020
mayo 20
LENGUAJE
XH
Xhosa
EXTENSIÓN
241
Páginas
EDITORIAL
Monwabisi Mgulwa
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
2.6
MB

Más libros de Monwabisi Mgulwa