Descripción de editorial

Le ncwadana iqulathe umba wokuba yintoni elindeleke emntwini ukuze kuthiwe uzalwe ngokutsha. Ithatha izigaba zokuphila komntu ukusuka ekuzalweni, ekulungiselelweni ngaphambi kokuba azalwe. Ihamba njalo ke ithethe ngokudityaniswa komntwana lowo nonina, lento amakhumsha athi yiBonding. Ukusuka apho umntwana uyahlanjwa, anxitywe, ondliwe. Uyakhula ke lo mntwana esenjenjalo ukuhlala, ukuma, ukuthetha. Xa sithetha ngokuthetha sithetha nangokuthandaza, sibeka ukuba hlobo luni lokuthandaza esalifundiswa nguYesu Krestu. Xa selemdala lo mntwana umelwe atshate nomyeni okwanguYesu Krestu. Zibe ziyaphela njalo izigaba zokukhula ngaphambi kokuba afe ezonweni.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2020
mayo 29
LENGUAJE
XH
Xhosa
EXTENSIÓN
82
Páginas
EDITORIAL
Monwabisi Mgulwa
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
152.4
KB

Más libros de Monwabisi Mgulwa