WARREN BUFFET

    • 4,49 €
    • 4,49 €

Beschreibung des Verlags

गुंतवणूकतसंचशेअरबाजारयांच्यातरसअसलेल्यामाणसाला‘वॉरनबफे’हेनावमाहीतनसणे,हेकेवळअशक्यआहे.गेलीकित्येकदशकबफेनंगुंतवणुकीच्याविश्वातमिळवलेलंयशअफाटआहे.शेअरबाजाराच्याचढ-उतारांवरसातत्यानंमातकरूनप्रचंडवेगानंत्यानंआपल्यावैयक्तिकसंपत्तीततरभरघातलीचआहे;पणशिवायआपल्या‘बर्वशायरहॅथवे’याकंपनीमधल्याशेअरधारकांनाहीकोट्यधीशकेलंआहे.सगळ्यातमहत्त्वाचामुद्दाम्हणजेइतकेपैसेकमावणा-याआणिजागतिकपातळीवरच्यासगळ्यातश्रीमंतमाणसांच्यायादीतअग्रस्थानीपोहोचलेल्यायामाणसालापैशांचाउपभोगघेण्यामध्येअजिबातरसनाही.त्याचंराहणीमानअत्यंतसाधंआहेआणिपैसेविनाकारणखर्चकरण्याचात्यालासाफतिटकाराआहे.अतिशयकाटकसरीवृत्तीनंराहणा-याबफेनंआपलीजवळपाससगळीसंपत्तीसामाजिककामांसाठीखर्चकरण्याचंजाहीरकरूनसगळ्याजगासमोरएकनवाआदर्शठेवलाआहे.आपल्याकारकिर्दीतकधीहीनीतिमत्तासोडूननवागलेल्याबफेचंमाणूसम्हणूनमहत्त्वयाचसाठीखूपचजास्तआहे.अशायाविलक्षणमाणसाच्याअफाटआयुष्याचीआणित्याच्यागुंतवणुकीच्यारहस्यांचाउलगडाकरणारीहीसफर!

GENRE
Biografien und Memoiren
ERSCHIENEN
2016
1. Oktober
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
207
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
3,7
 MB

Mehr Bücher von ATUL KAHATE

2021
2021
2017
2017
2016
2020