C.G. Jungs menneskesyn. 3. Psykens strukturer

    • $21.99
    • $21.99

Publisher Description

Med C.G. Jungs begreber om psykens strukturer kan man orientere sig i både normale og sygelige sindstilstande. På det personlige plan tilbyder de en forståelse af de forestillinger og emotioner, der griber én, når man billedligt talt er ”ved siden af sig selv” eller direkte ”ude af sig selv”.

Jungs menneskesyn giver fx en begrebsmæssig ramme for det kaos af impulser, der i dag ofte diagnosticeres som stress eller personlighedsforstyrrelser. Men hans teoretiske værktøjer kan anvendes af alle med interesse for sjælelivet, både på det personlige plan og på det professionelle.

Min egen indfaldsvinkel i denne e-bog er primært intellektuel, men den har et stadigt blik på den type erfaringer, der ligger bag teorierne samt på disses praktiske værdi for den enkelte i håndteringen af psykiske problemer og udviklingsmæssige udfordringer. Jeg har bl.a. fundet dem yderst værdifulde som hjælp i coachingprocesser.

Jungs teorier bliver i dag i høj grad dømt ude, især inden for psykiatri og akademisk psykologi. Hans hypoteser anses her for at være ”forældede”, mens jeg mener, at de er særdeles aktuelle. Vor tids trang til entydighed, krav om ”evidens” og tilbøjelighed til at bruge ”hjernen” som altdominerende forklaringsmodel kan have gavn af at møde Jungs opgør med det materialistiske menneskesyn fra begyndelsen af det 20. århundrede.

Det er vigtigt for mig at lade Jung selv komme til orde gennem citater og referater. Disse bliver dokumenteret med henvisninger til Jungs værker. Det skyldes, at jeg i årenes løb har mødt uendeligt mange udokumenterede påstande om Jungs teorier, som er startet med: ”Jung mener ...” eller mere besynderligt: ”Jung har ikke tænkt over ...”

Denne type udsagn har skabt nogle fortegnede eller direkte falske billeder, som jeg har spildt meget tid på at efterforske. Jeg vil derfor skåne mine læsere for tilsvarende frustrationer, men hvis man ikke er interesseret i dokumentation af Jungs faktiske synspunkter, kan man bare ignorere henvisningerne i teksten. Omvendt gør det denne e-bog anvendelig til studiebrug.

Nogle steder er citaterne fra Jungs værker forholdsvis omfattende. Det skyldes – ud over det nævnte dokumentationsformål – at jeg gerne vil formidle Jungs egne tanker med så mange nuancer som muligt. Flere af citaterne kredser om de samme temaer, som det var Jungs stil, men hver især giver de efter min mening nogle nye, interessante perspektiver.

E-bogen indledes med en kortfattet fremstilling af psykens strukturer i forbindelse med en grafisk model, som man kan bruge til at orientere sig med i resten af e-bogen.

Derefter er der en grundlæggende introduktion til Jungs begreber om det ubevidste, herunder hypoteserne om det personlige og det kollektive ubevidste med de centrale forestillinger om komplekser og arketyper.

Så behandles hypoteserne om personlighedens strukturer: Jeget, persona, skyggen, anima, animus og selvet.

Afslutningsvis kommer et afsnit om Jungs syn på forholdet mellem sjæl, legeme og ånd.

GENRE
Body, Mind & Spirit
RELEASED
2019
12 July
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
127
Pages
PUBLISHER
Preben Grønkjær
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
479.1
KB

More Books by Preben Grønkjær

2016
2023
2022
2021
2020
2018