Ekisumuluzo Kya Busoga

    • $7.99
    • $7.99

Publisher Description

Ndidhye yooli nga nenda okwogelaku nhiwe kubulamu obw’omumaiso obwenvo yange, Busoga.

Ekigendelelwa ekikulu eky’obuwereza buno n’okukola eino okutegeka omusingi ogugya okufuula Busoga okuba kugamu kumawaanga agamanhibwa, agakaasinze okuba ameevu eino munsi yoonayona.

Amaani agasokela ilala mukwilibwaamu okwekigendelelwa kino n’okusimba ensigo ey’amaani eino mubaana baife nga kwotaile n’okuteleeza ebyo byonabyona ebibetoloile

Tuja kuzimba;
EMPISA EDH’OKWETENGERERA N’OKUKULANKULANHIRA AGHALALA.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2023
17 February
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
130
Pages
PUBLISHER
Peter Kalyabe
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
1.3
MB

More Books by Peter Kalyabe

2018
2014
2014
2012
2012