• $7.99

Publisher Description

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ SQC sử dụng các phương pháp thống kê để giải bài toán kiểm soát chất lượng, có nội dung bao gồm 9 chương:
Chương 1: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về chất lượng như chất lượng là gì, đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống chất lượng.
Chương 2: Giới thiệu về kiểm soát chất lượng nói chung và kiểm soát chất lượng bằng thống kê nói riêng.
Chương 3, 4: Giới thiệu về công cụ đầu tiên của kiểm soát chất lượng bằng thống kê SQC là lấy mẫu kiểm định. Chương 3 trình bày Lấy mẫu kiểm định thuộc tính. Chương 4 trình bày Lấy mẫu kiểm định biến số. Các kế hoạch lấy mẫu kiểm định, đặc tuyến vận hành của kế hoạch cũng như các tiêu chuẩn lấy mẫu MIL STD được trình bày trong hai chương này.
Chương 5: Trình bày nhánh thứ hai của kiểm soát chất lượng bằng thống kê là kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC giới thiệu các công cụ kiểm soát quá trình như lưu đồ quá trình, bảng thu thập dữ liệu, tần đồ, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, biểu đồ phân tán, kiểm đồ.
Chương 6: Phân tích năng lực quá trình với các nội dung về chỉ số năng lực quá trình, phân tích năng lực quá trình với các công cụ tần đồ, kiểm đồ.
Chương 7: Kiểm đồ biến số giới thiệu các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng dạng biến số hay dưới dạng đo số học bao gồm kiểm đồ trung bình(XCC), kiểm đồ độ lệch chuẩn (SCC), kiểm đồ khoảng (RCC), kiểm đồ phương sai (S2CC).
Chương 8: Kiểm đồ thuộc tính trình bày các kiểm đồ kiểm soát đặc tính chất lượng không thể biểu đạt dưới dạng một đại lượng số học bao gồm kiểm đồ kiểm soát hư hỏng như kiểm đồ tỉ lệ hư hỏng - PCC, kiểm đồ số hư hỏng - DCC và kiểm đồ kiểm soát số lỗi với kiểm đồ tổng số lỗi đơn vị - CCC và kiểm đồ trung bình số lỗi đơn vị - UCC.
Chương 9: Kiểm đồ đặc biệt bao gồm các kiểm đồ kiểm soát dịch chuyển nhỏ, kiểm đồ kiểm soát quá trình sản xuất ngắn hạn, kiểm đồ cải tiến, chấp nhận.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2020
September 13
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
161
Pages
PUBLISHER
Phong Nguyễn Như
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
4.2
MB

More Books by Phong Nguyễn Như