THE PRODIGAL DAUGHTER THE PRODIGAL DAUGHTER

THE PRODIGAL DAUGHTER

    • $14.99
    • $14.99

Publisher Description

फ्लोरेंटिनानंलहानवयातचस्वप्नपाहिलेलंअसतंअमेरिकेचीराष्ट्राध्यक्षहोण्याचं...त्यादृष्टीनेतिचीगव्हर्नेसमिसट्रेडगोल्डतिलाघडवते...फ्लोरेंटिनाआणिरिचर्डपरस्परांच्याप्रेमातपडतातआणिविवाहबद्धहोतात...दोनमुलंहोतातत्यांना...फ्लोरेंटिनाएकउद्योजिकाम्हणूनआणिरिचर्डएकबँकरम्हणूनयशाचंशिखरगाठतात...आणिमगफ्लोरेंटिनाचाशाळासोबतीएडवर्डतिलाराजकारणातयेण्यासप्रवृत्तकरतो...तीकाँग्रेससदस्यहोते...नंतरसिनेटरहोते...तिचीलोकप्रियतावाढते...राजकारणातीलओंगळपणाचंदर्शनतिलाहोतं...तरीहीराष्ट्राध्यक्षपदाच्यादिशेनेतीसरकतअसते...रिचर्डच्यामृत्यूनंतरथांबतेकाहीकाळ...पणपरतसक्रियहोते...राष्ट्राध्यक्षपदाच्याशर्यतीतूनमाघारघेण्याच्याअटीवरपीटपार्किनतिलाआधीउपाध्यक्षआणिनंतरराष्ट्राध्यक्षम्हणूनघोषितकरण्याचंआश्वासनदेतो...कायहोतंपुढे?दोनघराण्यांचंवैर,प्रेमाचावसंतआणिराजकीयपटाच्यापार्श्वभूमीवररंगलेलीएकामहत्त्वाकांक्षीस्त्रीचीजबरदस्तकहाणी.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2022
1 December
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
436
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House Pvt. Ltd.
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
3.5
MB

More Books by Jeffrey Archer & DEODATT KETKAR

Only Time Will Tell: The Clifton Chronicles 1 Only Time Will Tell: The Clifton Chronicles 1
2011
The Sins of the Father: The Clifton Chronicles 2 The Sins of the Father: The Clifton Chronicles 2
2012
Best Kept Secret: The Clifton Chronicles 3 Best Kept Secret: The Clifton Chronicles 3
2013
Be Careful What You Wish For Be Careful What You Wish For
2014
Mightier Than The Sword: The Clifton Chronicles 5 Mightier Than The Sword: The Clifton Chronicles 5
2015
Cometh the Hour Cometh the Hour
2016