• $4.99

Publisher Description

Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho. Nootitshala ngokunjalo nabo balandele benyanzelisa utshintsho kwiisilabhasi zezikolo. Into ethi yonwabise kukuba ekugqibeleni, emveni kokuphalala kwamagazi angenatyala, nokungcungcuthekiswa kwabafundi, inkululeko ide ifumaneke.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2018
2 November
LANGUAGE
XH
Xhosa
LENGTH
47
Pages
PUBLISHER
Via Afrika
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
273
KB