THE LAST JUROR

    • 12,99 лв.
    • 12,99 лв.

Publisher Description

मिसिसिपीमधल्यामनोरंजक,ढंगदारअशासाप्ताहिकांपैकीचएक‘दफोर्डकौंटीटाइम्स’हे१९७०मध्येदिवाळखोरीतनिघतं.पुष्कळांनावाईटवाटतअसलंतरीहीसगळ्यांनायागोष्टीचंआश्चर्यवाटतंकी,कॉलेजसोडलेलाएकतेवीसवर्षीयतरुणविलीट्रेनॉरत्याचामालकबनतो.साप्ताहिकाचंभविष्यधडदिसतनसतं.याचसुमारासकुख्यातपॅडगिटफमिलीमधलाडॅनीपॅडगिटएकातरुणविधवास्त्रीवरअमानुषअत्याचारकरूनतिचीनिर्घृणहत्याकरतो.विलीट्रेनॉरयाघटनेचीभीषणकथात्याच्यापेपरमधूनप्रसिद्धकरतो.साप्ताहिकाचाखपवाढतो.मिसिसिपी,क्लॅन्टनमधल्याभरगच्चकोर्टातखुनीडॅनीपॅडगिटवरखटलाउभाराहतो.धक्कादायक,पणखटल्यालानाट्यपूर्णकलाटणीदेणारीगोष्टघडते.तोज्यूरर्सनाउघडधमकीदेतोकी,त्यालादोषीठरवण्यातआलं,तरतोएकेकाचासूडघेईल.तरीहीत्यालादोषीठरवण्यातयेतेआणित्यालाजन्मठेपेचीशिक्षाहोते.पणमिसिसिपीमध्ये१९७०च्याकाळीजन्मठेपम्हणजेसाराजन्मतुरुंगातकाढणंअसंनव्हतं.नऊवर्षानंतरडॅनीपॅडगिटपॅरोलवरसुटतो,फोर्डकौंटीमध्येपरतयेतोआणिशेवटी,केलेल्याअपराधांमुळेपरमेश्वरीन्यायाचाबळीठरतो.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
1 September
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
385
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SIZE
3.7
MB

More Books by John Grisham

2012
2015
2013
2017
2016
2011