Publisher Description

Ang cumat-hâ nitong Historia Moral, ay ang Sr. Campe, at ang inilagay na pamagat ay Ang Bagong Robinson, at nang maiba sa isang isinulat ni Daniel Dafoe sa pasimula nang nacaraang siglo, na ang pamagat ay Buhay at mang̃a cahang̃ahang̃ang aventuras ni Robinson Crusoé. Itong dating Robinson ang siyang nagbigay sa pagcat-hâ nang bago nang mang̃a bagay na quinaoouian nang boong Historia nang isang bayaning totoong tang̃i dahil sa mang̃a di caraniuang napagsapit nang caniyang buhay, na totoong cacaiba sa lahat nang mang̃a tauo dahil sa mang̃a sacunang nangyari sa caniya: ang buhay nang isang tauong nacaisaisa, napilitang gamiting ualang licat ang lacas nang caniyang catauan at ang boong ipinangyayari nang caniyang caloloua, sa pagca, t, ualang macatulong na sinoman at siya, y, nacaisaisa sa pulô.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1818
January 1
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
198
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
192.4
KB