• $2.99

Publisher Description

Từ khóa thứ nhứt (phần 1) đến khóa thứ tư (phần 4), chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây dựng thêm bề cao tuần tự học về Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
October 27
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
267
Pages
PUBLISHER
Dong A Sang
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
209.2
KB

More Books by Đông A Sáng