KRISHNARANG SAVALA KRISHNARANG SAVALA

KRISHNARANG SAVALA

    • CHF 4.00
    • CHF 4.00

Beschreibung des Verlags

कृष्णांबद्दलओशोसांगतात-कृष्णपाचहजारवर्षांपूर्वीजन्मले;पणतेपाचहजारवर्षंपुढेहोते.इतरसंत-महात्म्यांचाकलविरक्तीकडेहोता;पणकृष्णमात्रभरभरूनजगायलासांगतातआणिभरभरूनजगतानाहीआव्हानांनासामोरंजायलाशिकवतात.ज्याकृष्णांनीकौरव-पांडवयुद्धटाळायचाप्रयत्नकेला,म्हणजेएकप्रकारेहिंसेलानकारदिला,त्याचकृष्णांनीऐनयुद्धाच्यावेळीकचखाणाऱ्याअर्जुनालालढायलाप्रवृत्तकेलं,म्हणजेहिंसेलासामोरंजाण्याचंबळदिलं.कृष्णएकमेवअसेआहेतजेजीवनालापूर्णत्वानेस्वीकारतात.म्हणूनचसामान्यमाणसालाहीतेपरिपूर्णतेनेजगायलाशिकवतातआणिजीवनरूपीद्वंद्वालाभिडायलाहीशिकवतात.ओशोंच्यामतेविरक्तहोणं,शांतीचामार्गधरणंहेचुकीचंनसलंतरीत्यातूनजीवनापासूनपळण्याचीएकवृत्तीदिसते.त्याउलटकृष्णजीवनालानिर्भयपणेसामोरंजायलासांगतात.कृष्णांचंइतरसंत-महात्म्यांच्यातुलनेतीलवेगळेपणओशोंनीविविधउदाहरणांतून,विवेचनातूनयापुस्तकाद्वारेस्पष्टकेलंआहे.

GENRE
Sachbücher
ERSCHIENEN
2022
5. Mai
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
188
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
5.3
 MB

Mehr Bücher von OSHO

Tantra Tantra
2016
Meditación Meditación
2016
En busca de la trascendencia En busca de la trascendencia
2016
KRISHNA SAKHA KRISHNA SAKHA
2022
KRISHNAMRUT KRISHNAMRUT
2022
EMOCJE EMOCJE
2020