Beschreibung des Verlags

ስለምንታይ ፈላስፋታት ኩዳ ከም ዘይፈትው
ስስዐ ስለምንታይ ክዳን በጊዕ ክኽደን ከም ዝመረጸ
ስለምንታይ መንግስተ ሰማያትና ካብ መንግስተ ሰማያትኩም ከም ዝገፍሕ
ስለምንታይ ንሓቂ ኣብ ኣርማድዮ ከነቐምጣ ከምዘይብልና
ድሌትና ምርካብ ስለምንታይ ፍታሕ ከም ዘይኮነ
ስለምንታይ ሰብ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ዓቀብ ከም ዝኾኖ
ስለምንታይ ህላውነት ኣምላኽ መስካሪ ከም ዘየድልዮ
ስለምንታይ ሴፍካ ኣበይ ከምዘሎ ምፍላጥ ከም ዘድሊ
ስለምንታይ መርገጺ ዘይብላ ሰብ ክኸውን ከም ዝደሊ
ዕትሮ፡ ቴንዳ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርክብን
ሲዶና እታ ሓድነት ኣምላኽ እትቕበል ከሓዲት
ስለምንታይ ቡድሃ “ኣይትእመነኒ” ከም ዝበለ
መፋትሕ ዓለማውን መንፈሳውን ህይወታት
ስለምንታይ ኣምላኽ “ሱፐርሂሮ” ከም ዘይኮነ
ስለምንታይ ዝዓበየት “ትእዛዝ” ሕልማዊት ከም ዝኾነት
ስለምንታይ ምምጻእ ኤልየንስ ዓቢ ነገር ከም ዘይኮነ
ስለምንታይ ንሰብ ሕማሙ ምንጋር ጽቡቕ ፖሊሲ ከምዘይኮነ
ሰባት ኽፈትዉኻ እንተደሊኻ (ሕጊ ቁ.1)
ሰባት ክፈትውኻ እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.2
ሰባት ክፈትውኻ እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.3
ሰባት ክፈትውኻ እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.4
ሰባት ክፈትውኻ እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.5
ሰባት ክፈትውኻ እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.6
Self-help መጽሓፍ ከመይ ጌርካ ከም ዝንበብ
ግስን ምግሳስ ብኣዕማድን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.1
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቕይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.2
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.3
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.4
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.5
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቕይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.6
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቕይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.7
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.8
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.9
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቕይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.10
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.11
ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር እንተደሊኻ ሕጊ ቁ.12
ዋጋ ቀዳመይቲ ሕጊ ዘን ምፍራስ
ዝምድና ተዃሉ ዴሞክራስን መዝሙር ኣባጊዕ ፖለቲካን
ሃዋርያት ሃይማኖትን ጸወታ ብኣምላኽን ክሳብ መዓስ
“እዩ፡ እዩ”መእሰሪ ፍልስፍና-ሃይማኖት ሲዶና ዑመር
ስነፍልጠት
ሻደንፍሮይደ (Schadenfreude)፡ ዝበለጸት ካብ ጀርመናውያን ዝተለቃሕናያ ቃል
Examples of Fallacies and Crooked Thinking
The Theory of Everything፡ ኣምላኽ ምባል ዘሰከፎም ተመራመርቲ “God particle” ረኺብና ይብሉ
ሰብ ስለምንታይ ዝጀመሮ ነገር የቋርጽ
ፊዚክስ ደቀቕቲ ኣካላት
ስነፍልጠት ጸረ ኣምላኽ ድዩ፧
Theory of Everything: Part I
“ዘኢትነገር” ሕጊ ጥቕሚ ደቂ ሰብ ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2018
30. September
SPRACHE
TI
Tigrinja-Sprache
UMFANG
187
Seiten
VERLAG
Sidona Omer
GRÖSSE
327.9
 kB

Mehr Bücher von Sidona Omer