MRUTYU AMRUTACHE DWAR MRUTYU AMRUTACHE DWAR

MRUTYU AMRUTACHE DWAR

    • CHF 3.00
    • CHF 3.00

Beschreibung des Verlags

``सारेजगज्यामृत्यूलाघाबरतेत्याचमृत्यूनेमाझेमनआनंदितहोते.``—कबीरजेअज्ञानीआहेततेचमृत्यूलाघाबरतात.ज्यांनीमृत्यूओळखलाआहे,त्यांनीजीवनजिंकलेआहे.मृत्यूसारखीपरमसुंदरगोष्टचनाहीयाजगात.जरतुमचीसावलीनष्टकरायचीअसेलतरतुम्हीएकाजागीस्थिरहोता,सावलीआपोआपनाहीशीहोते.जसेप्रत्येकसमस्येकडेडोळेउघडूनपहाता,समस्याआपोआपसंपूनजाते.मृत्यूचेहीतसेचआहे.मृत्यूपासूनपळायचाप्रयत्नकेलाततरतोपाठलागकरेल.पणत्याकडेनिर्भयपणेपहालतरतोअमृतासमानभासेल.थांबाआणिमृत्यूलासामोरेजा.मृत्यूओळखायलाशिका.तुम्हालापरमेश्वरभेटेल.कबिरांच्यासुंदरदोह्यांमधूनओशोजीवनाचानवाअर्थशोधूपाहतात.ओशोंच्यारसाळभाषेतलेहेअर्थवाचूनकदाचितआपल्यालाहीजीवनसमजेल.

GENRE
Gesundheit, Körper und Geist
ERSCHIENEN
2006
1. Januar
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
275
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
2.5
 MB

Mehr Bücher von OSHO

Tantra Tantra
2016
Meditación Meditación
2016
En busca de la trascendencia En busca de la trascendencia
2016
KRISHNARANG SAVALA KRISHNARANG SAVALA
2022
KRISHNA SAKHA KRISHNA SAKHA
2022
KRISHNAMRUT KRISHNAMRUT
2022