• $1.200

Descripción de editorial

तुमी देशाच्या खंयच्याय वाठारांत गेल्यार लेगीत जर तुमकां इंग्लिश येतासली जाल्यार तुमी तुमचें म्हणणें दुस–यांक समजांवंक शकता आनी दुस–यांचें म्हणणें तुमीय सोपेपणान समजूंक शकतात.
इंग्लिश भाशेच्या फांकीवंत विद्वान लोकांनीं हें पुस्तक तयार केंलां आशिल्लयान साधारण कोंकणी जाणा आशिल्ली व्यक्तीय अिंग्लिश वाचपाक, बरोवपाक, उलोवपाक, शिकून आमच्या समाजांत आपली एक स्वतंत्र आनी म्हत्वाची सुवात करूंक शकतली.

साबार लोकांखातीर सोपे भाशेतलें हें एक ब–यांतलें बरें आनी उपेगी पुस्तक आसा.

GÉNERO
Técnicos y profesionales
PUBLICADO
2018
mayo 18
LENGUAJE
MR
Maratí
EXTENSIÓN
124
Páginas
EDITORIAL
Diamond Pocket Books Pvt Ltd
VENDEDOR
diamond pocket books pvt ltd
TAMAÑO
1.3
MB

Más libros de Dr. B. R. Kishore