Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw, Tomo 2

Walang Kamay na Di Pinaging Banal, 1846–1893

Descripción editorial

Ang Walang Kamay na Di Pinaging Banal ay ang ikalawang aklat ng Mga Banal, isang bago at may apat na tomong pasalaysay na kasaysayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2020
12 de febrero
IDIOMA
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
1,107
Páginas
EDITORIAL
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
VENTAS
The Church of Jesus Christ of Latter-day
TAMAÑO
5.4
MB