Hörbuch 1 – Kręgu Czarnoksiężnika

Wyprawa Bohaterów (Ksi?ga 1 Kr?gu Czarnoksi??nika‪)‬

    • 4,7 • 3 Bewertungen

Beschreibung des Verlags

KR?G CZARNOKSI??NIKA zawiera wszystko, co niezb?dne, aby odnie?? natychmiastowy sukces: fabu??, zmowy i spiski, tajemnic?, dzielnych rycerzy, rozwijaj?ce si? bujnie zwi?zki uczuciowe i z?amane serca, podst?p i zdrad?. Zapewni rozrywk? na wiele godzin i zadowoli czytelników w ka?dym wieku. Zalecana jako sta?a pozycja w biblioteczce ka?dego czytelnika fantasy.
- Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

Numer 1 na li?cie bestsellerów, ponad 500 recenzji z pi?cioma gwiazdkami w witrynie Amazon!

Morgan Rice, znajduj?ca si? najwy?ej na li?cie autorów bestsellerów, przedstawia pierwsz? z cyklu ol?niewaj?c? powie?? z gatunku fantasy. WYPRAWA BOHATERÓW (Ksi?ga 1 cyklu Kr?g Czarnoksi??nika) przedstawia obfituj?c? w przygody histori? dojrzewania wyj?tkowego ch?opca, czternastolatka wywodz?cego si? z niewielkiej miejscowo?ci po?o?onej na peryferiach Królestwa Kr?gu. Thorgrin, b?d?c najm?odszym z czwórki rodze?stwa, najmniej lubianym przez ojca i znienawidzonym przez braci, przeczuwa, i? jest inny od wszystkich. Jego marzeniem jest zosta? wielkim wojownikiem, do??czy? do ludzi króla i chroni? Kr?g przed hordami stworów ?yj?cych po drugiej stronie kanionu. Kiedy osi?ga wiek poborowy, a jego ojciec zabrania mu uczestnictwa w werbunku do królewskiego legionu, ch?opiec sprzeciwia si? woli ojca i sam wyrusza w podró? z zamiarem dotarcia na królewski dwór, dostania si? do legionu i zdobycia uznania.

Jednak?e, królewski dwór pe?en jest rodzinnych tragedii, walki o w?adz?, ambicji, zazdro?ci, przemocy i zdrady. Król MacGil staje przed wyborem swego nast?pcy spo?ród swych dzieci, a Miecz Przeznaczenia, który jest ?ród?em ich pot?gi, spoczywa nietkni?ty w oczekiwaniu na wybra?ca. Thorgrin przybywa jako obcy i walczy o akceptacj? i swoje miejsce w królewskim legionie.

Z czasem przekonuje si?, i? w?ada tajemn? moc?, której nie rozumie; dowiaduje si?, ?e posiada wyj?tkowy dar oraz szczególne przeznaczenie. Na przekór wszystkiemu zakochuje si? w córce króla i w miar? jak ich zwi?zek rozkwita, zdaje sobie spraw?, i? ma pot??nych przeciwników. Próbuj?c zrozumie? swoj? moc trafia pod opieku?cze skrzyd?a królewskiego czarnoksi??nika, który opowiada mu o jego matce, której nigdy nie pozna?, a która ?yje w odleg?ej krainie, za kanionem, dalej nawet ni? kraina smoków.

Zanim Thorgrin wyruszy w niebezpieczn? podró? i zostanie wojownikiem, czego tak bardzo pragnie, musi uko?czy? trening. Jednak i to mo?e zosta? wkrótce przerwane, gdy? ch?opiec trafia w samo centrum dworskich spisków i intryg, które mog? zagrozi? jego mi?o?ci i sprowadzi? na niego, jak i na ca?e królestwo, zag?ad?.

WYPRAWA BOHATERÓW to finezyjny ?wiat pe?en wyrafinowanej scenerii, to epicka opowie?? o przyja?ni i mi?o?ci, rywalizacji i zalotach, rycerzach i smokach, intrygach i politycznych machinacjach, dojrzewaniu, z?amanych sercach, oszustwach, ambicjach i zdradach. To opowie?? o honorze i odwadze, losie i przeznaczeniu oraz czarnoksi?stwie. To opowie?? fantasy, która wci?ga czytelnika w ?wiat, którego nigdy nie zapomni, a który przemawia do ka?dego bez wzgl?du na wiek, czy p?e?. Wersja angloj?zyczna sk?ada si? z 82000 s?ów.

Ksi?gi od 2 do 15 s? dost?pne w wersji angloj?zycznej! T?umaczenie Ksi?gi 2 na j?zyk polski - w przygotowaniu.

Wci?gaj?ce epickie fantasy.
- Kirkus Reviews

Nadchodzi pocz?tek czego? niezwyk?ego.
- San Francisco Book Review

Wartka akcja… Pisarstwo Rice jest porz?dne, a przes?anie intryguj?ce.
- Publisher Weekly

Natchnione fantasy… To zaledwie pocz?tek czego?, co zapowiada si? na cykl epickiej opowie?ci dla m?odzie?y.
- Midwest Book Review

GENRE
Kinder und Jugend
ERZÄHLER:IN
PB
Piotr Bjatlik
SPRACHE
PL
Polnisch
DAUER
09:18
Std. Min.
ERSCHIENEN
2019
4. September
VERLAG
Lukeman Literary Management
GRÖSSE
447,5
 MB

Hörer kauften auch

2019
2022
2019
2022
2019
2022

Andere Bücher in dieser Reihe

2019
2019
2020
2020
2020