Wyprawa Bohaterów (Ksi?ga 1 Kr?gu Czarnoksi??nika‪)‬

    • 5,0 • 1 Bewertung

Beschreibung des Verlags

KR?G CZARNOKSI??NIKA zawiera wszystko, co niezb?dne, aby odnie?? natychmiastowy sukces: fabu??, zmowy i spiski, tajemnic?, dzielnych rycerzy, rozwijaj?ce si? bujnie zwi?zki uczuciowe i z?amane serca, podst?p i zdrad?. Zapewni rozrywk? na wiele godzin i zadowoli czytelników w ka?dym wieku. Zalecana jako sta?a pozycja w biblioteczce ka?dego czytelnika fantasy.
- Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

Numer 1 na li?cie bestsellerów, ponad 500 recenzji z pi?cioma gwiazdkami w witrynie Amazon!

Morgan Rice, znajduj?ca si? najwy?ej na li?cie autorów bestsellerów, przedstawia pierwsz? z cyklu ol?niewaj?c? powie?? z gatunku fantasy. WYPRAWA BOHATERÓW (Ksi?ga 1 cyklu Kr?g Czarnoksi??nika) przedstawia obfituj?c? w przygody histori? dojrzewania wyj?tkowego ch?opca, czternastolatka wywodz?cego si? z niewielkiej miejscowo?ci po?o?onej na peryferiach Królestwa Kr?gu. Thorgrin, b?d?c najm?odszym z czwórki rodze?stwa, najmniej lubianym przez ojca i znienawidzonym przez braci, przeczuwa, i? jest inny od wszystkich. Jego marzeniem jest zosta? wielkim wojownikiem, do??czy? do ludzi króla i chroni? Kr?g przed hordami stworów ?yj?cych po drugiej stronie kanionu. Kiedy osi?ga wiek poborowy, a jego ojciec zabrania mu uczestnictwa w werbunku do królewskiego legionu, ch?opiec sprzeciwia si? woli ojca i sam wyrusza w podró? z zamiarem dotarcia na królewski dwór, dostania si? do legionu i zdobycia uznania.

Jednak?e, królewski dwór pe?en jest rodzinnych tragedii, walki o w?adz?, ambicji, zazdro?ci, przemocy i zdrady. Król MacGil staje przed wyborem swego nast?pcy spo?ród swych dzieci, a Miecz Przeznaczenia, który jest ?ród?em ich pot?gi, spoczywa nietkni?ty w oczekiwaniu na wybra?ca. Thorgrin przybywa jako obcy i walczy o akceptacj? i swoje miejsce w królewskim legionie.

Z czasem przekonuje si?, i? w?ada tajemn? moc?, której nie rozumie; dowiaduje si?, ?e posiada wyj?tkowy dar oraz szczególne przeznaczenie. Na przekór wszystkiemu zakochuje si? w córce króla i w miar? jak ich zwi?zek rozkwita, zdaje sobie spraw?, i? ma pot??nych przeciwników. Próbuj?c zrozumie? swoj? moc trafia pod opieku?cze skrzyd?a królewskiego czarnoksi??nika, który opowiada mu o jego matce, której nigdy nie pozna?, a która ?yje w odleg?ej krainie, za kanionem, dalej nawet ni? kraina smoków.

Zanim Thorgrin wyruszy w niebezpieczn? podró? i zostanie wojownikiem, czego tak bardzo pragnie, musi uko?czy? trening. Jednak i to mo?e zosta? wkrótce przerwane, gdy? ch?opiec trafia w samo centrum dworskich spisków i intryg, które mog? zagrozi? jego mi?o?ci i sprowadzi? na niego, jak i na ca?e królestwo, zag?ad?.

WYPRAWA BOHATERÓW to finezyjny ?wiat pe?en wyrafinowanej scenerii, to epicka opowie?? o przyja?ni i mi?o?ci, rywalizacji i zalotach, rycerzach i smokach, intrygach i politycznych machinacjach, dojrzewaniu, z?amanych sercach, oszustwach, ambicjach i zdradach. To opowie?? o honorze i odwadze, losie i przeznaczeniu oraz czarnoksi?stwie. To opowie?? fantasy, która wci?ga czytelnika w ?wiat, którego nigdy nie zapomni, a który przemawia do ka?dego bez wzgl?du na wiek, czy p?e?. Wersja angloj?zyczna sk?ada si? z 82000 s?ów.

Ksi?gi od 2 do 15 s? dost?pne w wersji angloj?zycznej! T?umaczenie Ksi?gi 2 na j?zyk polski - w przygotowaniu.

Wci?gaj?ce epickie fantasy.
- Kirkus Reviews

Nadchodzi pocz?tek czego? niezwyk?ego.
- San Francisco Book Review

Wartka akcja… Pisarstwo Rice jest porz?dne, a przes?anie intryguj?ce.
- Publisher Weekly

Natchnione fantasy… To zaledwie pocz?tek czego?, co zapowiada si? na cykl epickiej opowie?ci dla m?odzie?y.
- Midwest Book Review

GENRE
Kinder und Jugend
ERZÄHLER:IN
PB
Piotr Bjatlik
SPRACHE
PL
Polnisch
DAUER
09:18
Std. Min.
ERSCHIENEN
2019
4. September
VERLAG
Lukeman Literary Management
GRÖSSE
439,3
 MB

Hörer kauften auch

2019
2021
2020
2019
2020
2020

Andere Bücher in dieser Reihe

2019
2020
2020
2020
2020
2022