Bücher

Das große Handbuch Horus Energiepyramiden Das große Handbuch Horus Energiepyramiden
2017
Die Stufen des Pranayama Die Stufen des Pranayama
2016
Mental Basics Mental Basics
2017
Botschaften aus dem Licht Botschaften aus dem Licht
2017
Die Plasmamassage Die Plasmamassage
2016
Die Ethik des Neuen Menschen Die Ethik des Neuen Menschen
2016