Bücher

First Frost First Frost
2012
Halloween Frost Halloween Frost
2013
Spinnenkuss Spinnenkuss
2013
Frostkuss Frostkuss
2012
Frostfluch Frostfluch
1608
Frostherz Frostherz
2013

Hörbücher

Frostkuss: Mythos Academy 1 Frostkuss: Mythos Academy 1
2015
Frostfluch: Mythos Academy 2 Frostfluch: Mythos Academy 2
2015
Frostherz: Mythos Academy 3 Frostherz: Mythos Academy 3
2015
Frostkiller: Mythos Academy 6 Frostkiller: Mythos Academy 6
2015
Frostglut: Mythos Academy 4 Frostglut: Mythos Academy 4
2015
Frostnacht: Mythos Academy 5 Frostnacht: Mythos Academy 5
2015