Beschreibung des Verlags

החייםמלאימסתורין.

האםיתכןשקייםסדרבתוךהכאוס?


האםקיימיםפתרונותלבעיותהיומיום?האםיתכןשישמשמעותאומטרהלחיים?האםיכוליםאנולדעתמדועאנוכאןולאןמועדותפנינו?מדועישבעולםסבלכהרבומוות?האםישחייםאחריהמוות?האםנוכללהיותמואריםכאןועכשיו?האםנועדנולאבדכלזהות–להפוךלחלקמהריקהגדול?האםנכוןהדברשאיןלכךתשובות?

ישנוספרעתיקשדןבכלהשאלותהקיומיות.הואנקרא״כתביהקודש״(התנ״ךוהבריתהחדשה).אךהאםהתשובותשנמצאותביןדפיואמינות?כדישתוכללהחליטעלכךבעצמך,עליךלדעתמההואבאמתאומר.

׳בשםהזה׳מקלףאתהדתמספרקדושזהונותןלסיפורהקדוםלדברבעדעצמו.תוךכדיכךמתגלהומתבהרמסרשלתקווה.חובהלקרוא.


״הבנתידבריםשמעולםלאהבנתיבעבר.

זההיהכמופסיפסשהתחברלתמונהשלמה.

פתאוםהכולהיהברור״.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2016
15. Januar
SPRACHE
HE
Hebräisch
UMFANG
376
Seiten
VERLAG
GoodSeed International
GRÖSSE
7.7
 MB

Mehr Bücher von John R. Cross