آلت پرستا‪ن‬

Beschreibung des Verlags

کتاب آلت پرستان

نوشته نیما شهسواری

مغزهای هرز رفته

مادرانی قربانی کودکی خویش

انتقال ویروسی مهلک به طفلهای نحیف در حال تکامل

تکاملی از جنس یک گیاه

از جنس یک برگ

فکر کن ریشه برگ را به استثمار خویش در آورد

GENRE
Politik und Zeitgeschehen
ERSCHIENEN
2022
10. Mai
SPRACHE
FA
Persisch
UMFANG
135
Seiten
VERLAG
Idealistic World
GRÖSSE
293,9
 kB

Mehr Bücher von نیما شهسواری & Nima Shahsavari

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Kund:innen kauften auch

2020
2021
2021
2020
2019
2020