HSK 大纲词汇(一级):同义词,反义词,字首,字根,相关‪字‬

HSK Vocabulary Level 1 : Synonyms, Antonyms, Prefixes, Suffixes and Related Words

    • 8,99 €
    • 8,99 €

Beschreibung des Verlags

从同义词,反义词,字首,字根与相关字来学习HSK大纲词汇是最有效的举一反三学习法。

HSK 大纲词汇 (一级) :151个词汇

本书所含的同义词,反义词,字首,字根,相关字:8902个词汇


范例:

爱(v)  ài  

我________在半夜烤蛋糕。

这些收藏是我的最_________。

 


{同义词 Synonyms}

喜欢(v)  xĭ huān

喜爱(v)  xĭ ài

喜好(v)  xĭ hào

珍惜(v)  zhēn xī

怜惜(v)  lián xī

思慕(v)  sī mù

 

{反义词 Antonyms}

恨(v)  hèn

怨恨(v)  yuàn hèn

仇恨(v)  chóu hèn

不爱(v)  bú ài

不喜欢(v)  bù xĭ huān

讨厌(v)  tăo yàn

厌恶(v)  yàn wù

厌烦(v)  yàn fán

反感(v)  făn găn

排斥(v)  pái chì

 

{字首Prefixes }

爱心(n)  ài xīn

爱吃(v)  ài chī

爱才(v)  ài cái

爱恨(n)  ài hèn

爱女(n)  ài nü3

爱玩(v)  ài wán

爱惜(v)  ài xī

爱国(v)  ài guó

爱人(n)  ài rén

爱情(n)  ài qíng

爱妻(n)  ài qī

爱好(n)  ài hào

爱戴(v)  ài dài

爱抚(v)  ài fŭ

爱护(v)  ài hù

爱恋(v)  ài liàn

爱怜(v)  ài lián

爱面子(n)  ài miàn zi

爱慕(v)  ài mù

爱哭(v)  ài kū

爱笑(v)  ài xiào

爱称(n)  ài chēng

 

{字根Suffixes}

博爱(n)  bó ài

宠爱(v)  chŏng ài

慈爱(n)  cí ài

恩爱(v)  ēn ài

抚爱(v)  fŭ ài

割爱(v)  gē ài

可爱(adj) kĕ ài

酷爱(v)  kù ài

怜爱(v)  lián ài

令爱(n)  lìng ài

求爱(v)  qiú ài

热爱(v)  rè ài

疼爱(v)  téng ài

相爱(v)  xiāng ài

心爱(v)  xīn ài

真爱(n)  zhēn ài

珍爱(v)  zhēn ài

钟爱(v)  zhōng ài

挚爱(v)  zhì ài

自爱(n)  zì ài

父爱(n)  fù ài

母爱(n)  mŭ ài

友爱(n)  yŏu ài

仁爱(n)  rén ài

情爱(n)  qíng ài

小爱(n)  xiăo ài

大爱(n)  dà ài

同胞爱(n)  tóng bāo ài

亲爱(v)  qīng ài

溺爱(v)  nì ài

错爱(v)  cuò ài

偏爱(v)  piān ài

关爱(v)  guān ài

旧爱(n)  jiù ài

最爱(n)  zuì ài

 

{相关词 Related Words}

嫉妒(v)  jí dù

羡慕(v)  xiàn mù

同情(v)  tóng qíng

无情(adj)  wú qíng

无感(adj)  wú găn

GENRE
Nachschlagewerke
ERSCHIENEN
2015
5. Februar
SPRACHE
EN
Englisch
UMFANG
173
Seiten
VERLAG
J.SHUTONG
GRÖSSE
920,3
 kB

Mehr Bücher von 梁庭嘉

2020
2020
2020
2020
2020
2020