Lean Six Sigma Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

    • USD 19.99
    • USD 19.99

Descripción editorial

Lean Six Sigma được biên soạn với nội dung bao gồm các chương sau:
Chương 1: Giới thiệu Hệ thống sản xuất, trình bày các các khái niệm cơ bản về sản xuất, chiến lược sản phẩm, mặt bằng sản xuất, công nghiệp sản xuất, thông tin trong hệ thống sản xuất, chỉ số vận hành hệ thống sản xuất
Chương 2: Trình bày Tư duy tinh gọn, khảo sát các lọai lãng phí, trình bày nguyên lý tinh gọn, và thuộc tính tinh gọn. Các nguyên lý tinh gọn được trình bày bao gồm Giá trị, Chuỗi giá trị, Dòng chảy, Kéo, và Hoàn hảo.
Chương 3: Công cụ tinh gọn, trình bày các phương pháp, công cụ dùng trong sản xuất tinh gọn, bao gồm Công cụ nhu cầu, Công cụ dòng chảy, Công cụ kéo, Công cụ điều độ sản xuất, Công cụ điều hòa sản xuất.
Chương 4: Trình bày Quản lý chuỗi giá trị, bao gồm các bước Cam kết tinh gọn, Chọn chuỗi giá trị, Huấn luyện tinh gọn, Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại, Xác định thước đo tinh gọn, Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị tương lai, Xây dựng kế họach tinh gọn, Thực hiện kế hoạch tinh gọn.
Chương 5: Trình bày Tư duy Six Sigma, giới thiệu các các khái niệm cơ bản về cải tiến, Phương pháp nghiên cứu phát triển, Six Sigma, Tiến trình Six Sigma, Six Sigma trong dịch vụ.
Chương 6: Công cụ Six Sigma, trình bày các phương pháp, công cụ sử dụng trong các dự án Six Sigma, bao gồm các Công cụ xác định, Công cụ đo lường, Công cụ phân tích, Công cụ cải tiến, Công cụ kiểm soát.
Chương 7: Trình bày một công cụ quan trọng của Six Sigma, Biểu đồ kiểm soát, bao gồm Kiểm đồ biến số, Kiểm đồ thuộc tính, Kiểm đồ phát hiện dịch chuyển nhỏ, Kiểm đồ kiểm soát quá trình sản xuất ngắn hạn, Kiểm đồ kiểm soát quá trình năng lực cao, Kiểm đồ biến ngôn ngữ.
Chương 8: Thiết kế thực nghiệm, một công cụ quan trọng khác của Six Sigma, trình bày các khái niệm cơ bản của Thiết kế và phân tích thực nghiệm, Thực nghiệm đơn biến, Thực nghiệm phân khối, Thực nghiệm đa biến, Thực nghiệm nhị phân.
Chương 9: Trình bày Lean Six Sigma, bao gồm các phần Chất lượng tinh gọn, Tích hợp tinh gọn và Six Sigma, Tư duy Lean Six Sigma, Công cụ Lean Six Sigma, Tiến trình pLSS.

GÉNERO
Negocios y finanzas personales
PUBLICADO
2020
25 de septiembre
IDIOMA
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
460
Páginas
EDITORIAL
Phong Nguyễn Như
VENDEDOR
Draft2Digital, LLC
TAMAÑO
5.5
MB

Más libros de Phong Nguyễn Như

How To Solve 64 Rubiks With Simple Formulas How To Solve 64 Rubiks With Simple Formulas
2022
How to Solve 100 Rubiks with Simple Formulas How to Solve 100 Rubiks with Simple Formulas
2022
Làm Sao Giải 100 Rubik Với Những Công Thức Đơn Giản Làm Sao Giải 100 Rubik Với Những Công Thức Đơn Giản
2022
How To Solve 27 Non-Standard Rubik Variants With Simple Formulas How To Solve 27 Non-Standard Rubik Variants With Simple Formulas
2022
Làm Sao Giải 27 Biến Thể Rubik Phi Chuẩn Với Những Công Thức Đơn Giản Làm Sao Giải 27 Biến Thể Rubik Phi Chuẩn Với Những Công Thức Đơn Giản
2022
Làm sao giải 36 biến thể Rubik chuẩn phức tạp với chỉ 9 công thức đơn giản Làm sao giải 36 biến thể Rubik chuẩn phức tạp với chỉ 9 công thức đơn giản
2022