KEVAL MAITRISATHI

    • 3,49 €
    • 3,49 €

Descripción editorial

आयुष्याच्याप्रवासातअनुभवांचीशिदोरीहेचमाणसाचंमोठंवैभवअसतं.माणूसकोणत्याहीजाती-जमातीचा,कोणत्याहीपदावरकामकरणाराअसो;त्याचेअनुभव,आठवणीमनातरेंगाळतराहतात.काहीखासव्यक्तिमत्त्वंआयुष्यातभेटतीलअसंस्वप्नातहीवाटतनसतानाअशाव्यक्तीअचानकसमोरयेऊनउभ्याराहतातआणिआपल्याजीवनाचाएककोपराव्यापूनटाकतात.णसांगतायेणारे;पणआयुष्याचेरंगउजळवूनटाकणारेअसेकाहीबंध.त्याक्षणांचासुगंधमनातदरवळतराहतोआणित्यातूनचफुलूनयेतेएकआगळीवेगळीमैत्री...

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2009
1 de agosto
IDIOMA
MR
Maratí
EXTENSIÓN
184
Páginas
EDITORIAL
Mehta Publishing House
TAMAÑO
2,7
MB

Más libros de UMESH KADAM

2022
2022
2022
2012
2010