• 2,99 €

Descripción de la editorial

PAUL est l'adaptation en créole mauricien des trois romans de la trilogie La saga de Paul Dillon

Ala enn zistwar ki enn kikenn finn rakont mwa kan mo ti vinn res Moris pou toultan. Sa bann zafer-la monn ekrir li dan form enn liv pou personn pa konn sa bann dimounn dan zistwar-la, ek kot sa finn arive. Tou seki ou pe gete dan fim-la li vre. Zistwar-la ti koumans landemin enn mari mari gran siklonn ek ki montre seki deroule la ek seki inn arive de banane apre. Mazine: Tou bann lakaz tol ti kraze par bann gro pie kinn tonbe. Ti ena vin dimounn parla ki ti mor ek boukou blese. Bann dispenser ti depase ek bann lopital ti pe dimann koudmin avek bann lot zil kinn sape. Zame nou pann trouv enn kiksoz koumsa isi dan Moris. Apre sa sok-la, sakenn finn ramas seki inn reste. Ena seki ankor dan sok, pa kone ki pou fer, zot ti pe tranble kouma fey dan zot linz mouye. Lezot pe may zot zanfan ek paran ki’nn mor.

Laldeo devwal a so fam konteni testaman Paul, so kamaradprizon santral Port- Louis. Inn gagn dizan ki Paul ti ekrir sa e ti kitsa pou li avan li siside. Sa testaman-la se pou bann dimounn ki ti kont plis pou li kan li tidan prizon. Tiena set koupon papie lor ki inn ekrir avek swin, set rileker, set tiket pou so liberte.

Laldeo Sundayal e so fam Vimla pe kontinie zot mision sakre inn gagn pre enn banane: asire ki tou eritie Paul gagn zot testaman. Lanvlop ki li ti adres li avan ki li siside, tiena set koupon papie twalet lor lakel ti ekrir avek swin so bann dernie volonte. Set kri depi so leker, set tiket ver so liberte. Sa zour-la, Paul ti pran konesans anmemtan demann divors so fam e liberasion so kamarad e koprizonie Laldeo.Enn siksesion bann move nouvel ti kas moral Laldeo ki, olie li gout nouvel so liberte, ti al nway li dan lalkol. Dis banane dekadans, depresion so lafin inn arive dan enn fason brit ek san atann: Alor ki li ti lamwatie leve, enn lafors for ti travers so lekor, enn ond sok ti pous li leve. Paul ti la, devan li, avek so regar ki pe sipliye! Apre, zimaz-la inn efase dousman-dousman: Paul inn retourn dan lapousier...Depi sa zour-la, Laldeo pa bwar. Li angaz li dan abolisman lor simin delivrans, li antoure avek bann dimounn ki li’nn tromatize inn gagn dis banane interminab: So fam, so bann zanfan. Bann-la pena nanye kont li, okontrer zot consider li kouma enn ero. So patron, Misie, kot li travay kouma netoyer, inn touse par
sa mirak-la. Sa zom ki li’nn ede par konpasion pou so fami, inn vinn enn sinbol pou bann travayer dan lizinn. Depi sa, li’nn gagnpromosion dousman-dousman pou bann nouvo pos. ‘Lefe Paul”, kouma apel sa dan lantouraz lafami Sundayal, vremem fer bann mirak!

L’auteurhe Gapany

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2015
26 abril
IDIOMA
FR
Francés
EXTENSIÓN
151
Páginas
EDITORIAL
Atramenta
TAMAÑO
177.4
Kb

Más libros de Rodolphe Gapany