UDHVASTA

    • 3,49 €
    • 3,49 €

Descripción editorial

‘उद्ध्वस्त’मधलीकाहीव्यक्तिमत्त्वंआजवास्तवातली,हयातअसलेलीआणिकाहीनसलेलीवाचकांनाभेटतील.अशाव्यक्तीप्रत्यक्षाततत्समप्रसंगीजशावागल्या-बोलल्याअसत्या,तशाचचित्रितकेल्याआहेत.याकथानकामध्येवास्तवआणिकल्फितयांचासंयोगसाधूनआधुनिकइतिहासातलाएकअविश्वसनीयवाटावाअसाविदारकआणिहृदयभेदकअध्याय,चित्तवेधकआणिनाट्यफूर्णरीतीनंमराठीवाचकांसमोरमांडण्याचाप्रयत्नकेलाआहे.बलाढ्य,हेकेखोरअमेरिकेचीकाळीबाजूउजेडातआणून,दुर्बलांवरराज्यगाजवण्याच्यामहत्त्वाकांक्षेपोटीमाणूसपणाटाचेखालीकसाचिरडलाजातो,याचंविदारकवर्णनम्हणजे’उद्ध्वस्त.’

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2010
1 de septiembre
IDIOMA
MR
Maratí
EXTENSIÓN
188
Páginas
EDITORIAL
Mehta Publishing House
TAMAÑO
2,3
MB

Más libros de UMESH KADAM

2022
2022
2022
2012
2009