സുഖമായി ഉറങ്ങൂ ചെന്നായി കുഞ്ഞേ – Sleep Tight, Little Wolf (മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ്) സുഖമായി ഉറങ്ങൂ ചെന്നായി കുഞ്ഞേ – Sleep Tight, Little Wolf (മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ്)

സുഖമായി ഉറങ്ങൂ ചെന്നായി കുഞ്ഞേ – Sleep Tight, Little Wolf (മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ്‪)‬

ദ്വിഭാഷയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം

  • 4,99 €
  • 4,99 €

Description de l’éditeur

ദ്വിഭാഷയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം (മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ്)
ടിമ്മിനു ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നെയില്ല. അവൻറെ ചെന്നായി കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല! ഒരു പക്ഷെ ചെന്നായി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തു മറന്നുവച്ചതാകുമോ? അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ രാത്രിയിൽ തൻറെ ചെന്നായി കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ അവൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൻറെ ചെല കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തി...
Bilingual children's book, age 2 and up (Malayalam – English)
Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…
► With printable coloring pages! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

 • GENRE
  Ouvrages de référence
  SORTIE
  2022
  21 janvier
  LANGUE
  EN
  Anglais
  LONGUEUR
  28
  Pages
  ÉDITIONS
  Sefa Verlag
  TAILLE
  46,4
  Mo

  Plus de livres similaires

  Tamil Phrasebook Tamil Phrasebook
  2019
  The classroom is a stage The classroom is a stage
  2020
  Grüezi Mitenand! - Soft Landing Zug Grüezi Mitenand! - Soft Landing Zug
  2017
  Tajiki Light Phrasebook Tajiki Light Phrasebook
  2019
  My Mom is Awesome ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ My Mom is Awesome ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
  2022
  English Phrasebook English Phrasebook
  2022

  Plus de livres par Ulrich Renz

  Dors bien, petit loup – Солодких снів, маленький вовчикy (français – ukrainien) Dors bien, petit loup – Солодких снів, маленький вовчикy (français – ukrainien)
  2021
  Les cygnes sauvages – Дикі лебіді (français – ukrainien) Les cygnes sauvages – Дикі лебіді (français – ukrainien)
  2021
  Dors bien, petit loup – 잘 자, 꼬마 늑대야 (français – coréen) Dors bien, petit loup – 잘 자, 꼬마 늑대야 (français – coréen)
  2021
  Les cygnes sauvages – 야생의 백조 (français – coréen) Les cygnes sauvages – 야생의 백조 (français – coréen)
  2021
  Дикі лебіді – Les cygnes sauvages (українською – французькою) Дикі лебіді – Les cygnes sauvages (українською – французькою)
  2021
  Dors bien, petit loup – Dorme bem, lobinho (français – portugais) Dors bien, petit loup – Dorme bem, lobinho (français – portugais)
  2021