Description de l’éditeur

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྨ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་ཁག་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་དེ་བས་བཀག་སྡོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། དེབ་འདིའི་ནང་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་འདྲ་པར་དང་གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་ཁག་ལ་བཅའ་འདྲིའི་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡོད།

GENRE
Histoire
SORTIE
2013
1 février
LANGUE
EN
Anglais
LONGUEUR
241
Pages
ÉDITEUR
W-Freedom Books
TAILLE
20.9
Mo

Plus de livres par Tsering Woeser