• 1,99 €

Description de l’éditeur

Từ khóa thứ nhứt (phần 1) đến khóa thứ tư (phần 4), chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây dựng thêm bề cao tuần tự học về Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh.

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2016
27 octobre
LANGUE
VI
Vietnamien
LONGUEUR
267
Pages
ÉDITEUR
Dong A Sang
TAILLE
209.2
Ko

Plus de livres par Đông A Sáng