Naruto Novels

Takashi Yano and Others
Series • 10 Books • Manga
Naruto: Naruto’s Story—Uzumaki Naruto and the Spiral Destiny Naruto: Naruto’s Story—Uzumaki Naruto and the Spiral Destiny
Akira Higashiyama
Naruto: Sasuke’s Story--Star Pupil Naruto: Sasuke’s Story--Star Pupil
Akira Higashiyama
Naruto: Naruto’s Story--Family Day Naruto: Naruto’s Story--Family Day
Akira Higashiyama
Naruto: Sasuke's Story--Sunrise Naruto: Sasuke's Story--Sunrise
Akira Higashiyama
Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust
Akira Higashiyama
Naruto: Kakashi’s Story—The Sixth Hokage and the Failed Prince Naruto: Kakashi’s Story—The Sixth Hokage and the Failed Prince
Akira Higashiyama
Naruto: Shikamaru’s Story--Mourning Clouds Naruto: Shikamaru’s Story--Mourning Clouds
Akira Higashiyama
Naruto: Sakura’s Story--Love Riding on the Spring Breeze Naruto: Sakura’s Story--Love Riding on the Spring Breeze
Akira Higashiyama
Naruto: Shikamaru’s Story--A Cloud Drifting in the Silent Dark Naruto: Shikamaru’s Story--A Cloud Drifting in the Silent Dark
Akira Higashiyama
Naruto: Kakashi’s Story--Lightning in the Frozen Sky Naruto: Kakashi’s Story--Lightning in the Frozen Sky
Akira Higashiyama