Η Συνταγματική συγκυρία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας (1976-1997‪)‬

    • 7,49 €
    • 7,49 €

Publisher Description

Τα κεί­με­να που πε­ρι­έ­χο­νται στην πα­ρού­σα έκ­δο­ση ανα­φέ­ρο­νται στη συ­νταγ­μα­τι­κή συ­γκυ­ρία της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής πε­ρι­ό­δου. Πα­ρό­λο που τα πε­ρισ­σό­τε­ρα γρά­φτη­καν εν θερ­μώ, απο­τυ­πώ­νο­ντας το συ­νταγ­μα­τι­κό κλί­μα της επο­χής, δι­α­τη­ρούν μια εντυ­πω­σι­α­κά επί­και­ρη ανα­λυ­τι­κή και ερευ­νη­τι­κή αξία.


Έχουν όλα τον χα­ρα­κτή­ρα της αδέ­σμευ­της πο­λι­τι­κά, αν και στρα­τευ­μέ­νης σε ορι­σμέ­νες θε­με­λι­ώ­δεις αξί­ες του δη­μο­κρα­τι­κού πο­λι­τεύ­μα­τος πα­ρέμ­βα­σης και απο­βλέ­πουν στην ενη­μέ­ρω­ση του απλού πο­λί­τη πά­νω σε κρί­σι­μα για τη λει­τουρ­γία του πο­λι­τι­κού μας συ­στή­μα­τος ζη­τή­μα­τα, προσ­δο­κώ­ντας επι­τέ­λους μια με­τα­πο­λί­τευ­ση της Με­τα­πο­λί­τευ­σης.

GENRE
Politics & Current Affairs
RELEASED
2021
27 February
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
248
Pages
PUBLISHER
EPIKENTRO PUBLISHERS
SIZE
2.9
MB

More Books by Αντώνης Μανιτάκης