Descrizione dell’editore

යමකවර්ගය, අප්පමාදවර්ගය, චිත්තවර්ගය,පුප්ඵවර්ගය, බාලවර්ගය උපුටා ගන්නා ලද ගාතා සහ ඒවායෙහි නිදාන කතා වස්තූන් ඈතුලත්ය.

GENERE
Religione e spiritualità
PUBBLICATO
2016
11 agosto
LINGUA
SI
Singalese
PAGINE
63
EDITORE
Charith Nidarsha
DIMENSIONE
7.8
MB