• 3,49 €

Descrizione dell’editore

Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho. Nootitshala ngokunjalo nabo balandele benyanzelisa utshintsho kwiisilabhasi zezikolo. Into ethi yonwabise kukuba ekugqibeleni, emveni kokuphalala kwamagazi angenatyala, nokungcungcuthekiswa kwabafundi, inkululeko ide ifumaneke.

GENERE
Arte e intrattenimento
PUBBLICATO
2018
2 novembre
LINGUA
XH
Xhosa
PAGINE
47
EDITORE
Via Afrika
DIMENSIONE
273
KB