Descripción de editorial

一本面向儿童或成年人的小书,他们想认识上帝并了解圣约翰的启示。 在那里,也描述了根据巴哈伽瓦歌德所描述的耶和华的不同表现。

Yī běn miànxiàng értóng huò chéngnián rén de xiǎo shū, tāmen xiǎng rènshí shàngdì bìng liǎojiě shèng yuēhàn de qǐshì. Zài nàlǐ, yě miáoshùle gēnjù bā hā jiā wǎ gēdé suǒ miáoshù de yēhéhuá de bùtóng biǎoxiàn.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2020
junio 1
LENGUAJE
ZH
Chino
EXTENSIÓN
40
Páginas
EDITORIAL
Creative iNFiNiTy
VENDEDOR
ROCHE MAXIME
TAMAÑO
8.1
MB

Más libros de Maxime Roche & Eliot Roche