• USD 1.99

Descripción de editorial

Kinh Phật dạy rằng: “Thấy kinh như thấy Phật.”
Kinh điển Đại thừa hiện ở nơi đây, tức mười phương chư Phật đều hiện hữu nơi đây, chư Bồ Tát hộ pháp cũng tụ hội quanh đây. Người đọc kinh này nếu muốn hiểu được ý nghĩa nhiệm mầu sâu xa trong văn kinh, trước hết phải có lòng tin sâu như vậy, sau đó nên chí thành phát lời nguyện rằng:
“Chánh pháp Như Lai nhiệm mầu sâu xa không gì hơn được, dù trải qua trăm ngàn muôn kiếp tìm cầu cũng không dễ gặp. Nay con đã nhận được Kinh điển Đại thừa Đại Bát Niết-bàn này để tu tập hành trì, nguyện khai mở trí tuệ để thấu hiểu nghĩa lý sâu xa chân thật trong từng lời thuyết giảng của đức Như Lai.”
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
septiembre 21
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
295
Páginas
EDITORIAL
Dong A Sang
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
650.5
KB

Más libros de Đông A Sáng