• USD 1.99

Descripción de editorial

“Muốn bước vào đạo thì phải phát tâm, muốn vào cửa tu hành thì phải lập nguyện. Có phát tâm thì Đường đạo mới có thể vào. Có lập nguyện rồi mới có thể độ chúng sinh. Nếu không có phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dẫu có trải qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng, chung quy cũng chỉ luẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử”.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
octubre 21
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
89
Páginas
EDITORIAL
Dong A Sang
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
156.2
KB

Más libros de Đông A Sáng