• USD 5.99

Descripción de editorial

Ang aklat na ito ay ang tiyak na gabay sa pag-unawa sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa klasikong aklat na ito, maiintindihan mo kung gaano ka kamahal ni Hesukristo, paano ka maipanganganak na muli, paano maiiwasan ang mapunta sa impiyerno at ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang kay Kristo Hesus.
Ibigay mo ang aklat na ito sa sinoman at mauunawaan nila kung paano maliligtas sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
abril 9
LENGUAJE
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
107
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
63.4
KB

Más libros de Dag Heward-Mills