• USD 1.99

Descripción de editorial

Từ khóa thứ nhứt (phần 1) đến khóa thứ tư (phần 4), chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây dựng thêm bề cao tuần tự học về Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
octubre 27
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
267
Páginas
EDITORIAL
Dong A Sang
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
209.2
KB

Más libros de Đông A Sáng