• USD 1.99

Descripción de editorial

Dù được thừa nhận là Quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn vinh nhục.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
noviembre 1
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
318
Páginas
EDITORIAL
Dong A Sang
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
220.4
KB

Más libros de Đông A Sáng