• € 12,99

Beschrijving uitgever

本书内容包括季节、天气、做客、通信、兴趣爱好、购物、求医、求学、旅游及日常生活礼仪等。课文多是与日常生活相关的小故事与对话。

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2016
1 augustus
TAAL
ZH
Chinees
LENGTE
149
Pagina's
UITGEVER
BEIJING BOOK CO. INC.
GROOTTE
578,9
kB