• € 2,99

Beschrijving uitgever

Met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van M. Kasimirski, Dr. L. Ullmann, Dr. G. Weil en R. Sale Uitgegeven onder toezicht van Dr. S. Keyzer Vierde druk Waaraan is toegevoegd Een overzicht van de geschiedenis der Turken voornamelijk in hunne verhouding tot het overige Europa Door Dr. N. Japikse Met 3 in kleuren gedrukte Kaartjes Rotterdam—D. Bolle Voorbericht bij den tweeden druk.


Toen de eerste druk van den Koran, nu 20 jaar geleden onder toezicht van den bekwamen Hoogleeraar Keyzer bij mij het licht zag, werd er bepaald op gewezen, dat de kennis van de godsdienstgebruiken der Mahomedanen een noodzakelijk vereischte is, om tot een juiste beoordeeling te komen der geduchte macht, die haar hoofdzetel in Konstantinopel heeft, en vandaar zich over geheel Azië en Afrika uitstrekt.


Honderd dertig millioen Mahomedanen staan in de voornaamste werelddeelen steeds gewapend tegenover drie honderd zestig millioen Christenen.


Gedurende meer dan twaalf eeuwen is de Turk de openbare vijand van den Christen en heeft deze laatste den Mahomedaan als zijn erfvijand leeren beschouwen.

GENRE
Religie en spiritualiteit
UITGEGEVEN
2012
1 april
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
380
Pagina's
UITGEVER
Library of Alexandria
GROOTTE
2.4
MB

Klantrecensies

SefkoZK ,

Naam van de profeet

Zou u alstublieft de naam van de profeet willen corrigeren?
Bij voorbaat bedankt.

Meer boeken van Anonymous