Beschrijving uitgever

Insizwa edla izambane likapondo uSizwe Mkhize, waseThekwini, uthandana noThembeka asezimisele ngokucela ukuthi abe ngumkakhe. Ngosuku uSizwe ayehlele ukubonisana nesinqandamathe sakhe ngodaba lokuthumela abakhongi ekhweni wazumeka, wabe asefikelwe yiphupho elashintsha impilo yakhe. Ephusheni lakhe kwavela intokazi (uThemba) esibukweni sakhe, yamukhuza ukuthi angamushadi uThembeka. Leli phupho lafika kulandelana izinsuku, wazibonela ngokwakhe ukuthi leli phupho laliyisexwayiso. Wayengayikhumbuli le ntokazi kepha ngokusizwa uyise wagcina esethole ukuthi ebuncaneni babo kwakuthiwe yiyo eyoba umkakhe.

Ngeshwa elikhulu mhla ehlangana nayo, wafika seyaba umakoti wendodana yenduna, uSithunzi, futhi seyinabantwana. Iminjunju yothando yavuka yama ngezinyawo phakathi kukaSizwe noThembalamaNtungwa.

UThembeka wabhekana nobungozi bokulahlekelwa isithandwa sakhe, kube nomyeni kaThemba wayifunda wayiqeda indaba wabona umkakhe esehamba nesicebi saseThekwini. Akukho okwakunamandla okuvimba uthando olwalumiswe phakade, olwaluvuthisa okwamalangabi, nokufa okwehlela uSithunzi imbala akumanga endleleni yalo.

GENRE
Kunst en amusement
UITGEGEVEN
2018
31 augustus
TAAL
ZU
Zoeloe
LENGTE
42
Pagina's
UITGEVER
Celimpilo Dladla
GROOTTE
206.3
kB