Publisher Description

東都外城,方圓四十餘里。城壕曰護龍河,闊十餘丈,濠之內外,皆植楊柳,粉牆朱戶,禁人往來。城門皆甕城三層,屈曲開門,唯南薰門、新鄭門、新宋門、封丘門皆直門兩重,蓋此係四正門,皆留御路故也。

GENRE
History
RELEASED
2014
14 May
LANGUAGE
ZH
Chinese
LENGTH
55
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SELLER
Public Domain
SIZE
110.5
KB

More Books by 孟元老