• S/ 42.90

Descripción de editorial

A.TỔNG THỂ
I.CHUỔI GIÁ TRỊ TOÀN CÂU NGÀNH DỆT MAY
II.THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH MAY VIỆT NAM
III.ĐỊA BÀN KINH DOANH PHÂN BỔ CÁC VÙNG MIỀN
IV.NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO NGÀNH MAY
IV.1.Các rủi ro của doanh nghiệp trong ngành May
IV.2.Các cơ chế để kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
V.THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT DOANH NGHIỆP MAY
VI.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

B.QUY TRÌNH CHI TIẾT
I.QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG
I.1. Mô tả quy trình
I.2. Thủ Tục chi tiết
I.3. Kiểm soát nội bộ
II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
II.1. Mô tả quy trình
II.2. Thủ Tục chi tiết
II.3. Kiểm soát nội bộ
III.TÍNH ĐỊNH MỨC NGUYÊN PHỤ LIỆU
III.1. Mô tả quy trình
III.2. Thủ Tục chi tiết
III.3. Kiểm soát nội bộ
IV.CÂN ĐỐI NGUYÊN PHỤ LIỆU
IV.1. Cân đối Mua Nguyên Phụ Liệu
IV.1.1. Mô tả quy trình
IV.1.2. Thủ Tục chi tiết
IV.1.3. Kiểm soát nội bộ
IV.2 Cân đối Nguyên phụ liệu cho sản xuất
IV.2.1. Mô tả quy trình
IV.2.2. Thủ Tục chi tiết
IV.2.3. Kiểm soát nội bộ
V.MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU
V.1 Mua Nguyên phụ liệu nhập khẩu
V.1.1. Mô tả quy trình
V.1.2. Thủ Tục chi tiết
V.1.3. Kiểm soát nội
V.2 Mua Nguyên phụ liệu trong nước
V.2.1. Mô tả quy trình
V.2.2. Thủ Tục chi tiết
V.3 Xử lý Nguyên Phụ liệu thiếu-hư hỏng
V.3.1. Mô tả quy trình
V.3.2 Thủ Tục chi tiết
V.3.3. Kiểm soát nội
VI.XUẤT HÀNG
VI.1. Mô tả quy trình
VI.2 Thủ Tục chi tiết
VI.3. Kiểm soát nội

GÉNERO
Negocios y finanzas personales
PUBLICADO
2015
septiembre 10
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
36
Páginas
EDITORIAL
Ictroi
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
1.8
MB

Más libros de ICTROI

Otros libros de esta serie