THE MAGIC OF GETTING WHAT YOU WANT

    • S/ 12.90
    • S/ 12.90

Descripción editorial

‘दमॅजिकऑफगेटिंगव्हॉटयूवॉन्ट’अर्थात‘किमया!हवेतेप्राप्तकरण्याची’हेपुस्तकतुमच्याव्यक्तिगतआशा-आकांक्षाचीपूर्तीकरण्यासाठीतुमच्यासमोरठेवलेलीब्ल्यू-प्रिंटच.मोटिव्हेशनविषयावरअधिकारवाणीनेबोलणाऱ्याआणिलिहिणाऱ्याआणि‘दमॅजिकऑफथिंकिंगबिग’यासर्वाधिकखपाच्यापुस्तकाचेलेखकडॉ.डेव्हिडश्वार्त्झयांचे‘दमॅजिकऑफगेटिंगव्हॉटयूवॉन्ट’हेतितक्याचतोलामोलाचेपुस्तकअतिशयवाचनीय,वास्तववादीआणिमनालाउभारीदेणारेआहे.आयुष्याकडेआणिप्रत्येकसमस्येकडेसकारात्मकदृष्टीनेपाहिले,आपलेध्येयकल्पकतेनेनिश्चितकरूनत्याप्रमाणेकृतीकेलीतरआपणभरभरूनसमृद्धीमिळवूशकतो,समाजावरजबरदस्तप्रभावटाकूशकतोआणिजीवनातलाआनंदमनमुरादउपभोगूशकतो,हेयापुस्तकातप्रामुख्यानेसांगितलेआहे.तेकसेकरायचेयाचेविस्तृतमार्गदर्शनयापुस्तकातकेलेआहे.

GÉNERO
Salud, mente y cuerpo
PUBLICADO
2020
1 de noviembre
IDIOMA
MR
Maratí
EXTENSIÓN
279
Páginas
EDITORIAL
Mehta Publishing House
VENTAS
Mehta Publishing House Private Limited
TAMAÑO
2.8
MB

Más libros de David J. Schwartz

2014
2022
2020
2017
2017
2008