Perspective on Human Life--the Basis for Self-Determination--a Qualitative Study of Experiences from Mental Health Work in the Front-Line Service Seen from a Personal Standpoint/Menneskesyn Og Verdier; Utgangspunkt for Selvbestemmelse--en Kvalitativ Studie Om Erfaringer Fra Psykisk Helsearbeid I Forstelinjetjenesten, Sett Fra Et Personalperspektiv (Sykepleievitenskap * Omvardnadsforskning * Nursing Science) (Report‪)‬

Nursing Science & Research in the Nordic Countries 2009, Autumn, 29, 3

    • 29,00 kr
    • 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Bakgrunn Samspill og samhandling med alvorlig psykisk syke mennesker kan oppleves utfordrende. Det er mange faktorer som er av betydning for at bedring skal kunne skje. Brukere beskriver ydmyke hjelpere med engasjement og vilje til a yte mer enn det forventes, samt kunnskap og talmodighet til a holde ut relasjoner, som viktig (1). Hvilke faktorer som kan fremme, og/eller hemme mulighetene for selvbestemmelse, samt balansegangen mellom det a ta ansvar for og ansvar fra den enkelte, synes viktig a fokusere. Malsetting i nasjonale planer er at behandling og omsorg i hovedsak skal forega i kommunene (2). Dette forutsetter at man dreier fokus fra en sykdomsorientert tilnaerming til psykisk lidelse, mot helsefremming, hvor mennesker blir sett som personer mer enn et kasus med sykdom og symptomer (3). Et paradigmeskifte fra et patogenetisk perspektiv til mer salutogen tenkning (4) innebaerer at man ikke ser pa mennesker som enten syke eller friske. Innen salutogenese flyttes fokus fra a se pa helse som fravaer av sykdom, til et kontinuum mellom velbefinnende og lidelse, hvor man bevisst fokuserer de faktorer som soker bevegelse mot helse (4). Dette er naert forbundet med begreper som identitet, kontroll og optimisme, og innebaerer hap og livsvilje. Til tross for ulike sykdommer og symptomer kan mennesker fortsatt mestre deler av livet godt, og det er den enkeltes opplevelse av mening og sammenheng som er av betydning (5). Watson (6) har sett pa sammenheng mellom omsorg, okonomi og organisering av helsetjenester. Hun konkluderer med at det ikke lenger er formalstjenlig verken for pasienter, personell eller systemet med dagens tilnaerming. Et skifte til mer verdsetting av menneskelige ressurser hvor mening bade for brukere og hjelpere tas i betraktning, synes viktig. Dette krever at man fokuserer en praksis som er etisk og verdibasert.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2009
22 september
SPRÅK
EN
Engelska
LÄNGD
19
Sidor
UTGIVARE
Northern Nurses' Federation
STORLEK
376,8
KB

Fler böcker av Nursing Science & Research in the Nordic Countries

2008
2010
2007
2007
2007
2007