STEVE JOBS STEVE JOBS

STEVE JOBS

EK ZAPATLELA TANTRADNYA

    • 29,00 kr
    • 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

तंत्रज्ञानाच्याजगामधलासगळ्यातप्रसिद्धजादूगार-हेजगसोडूनगेला...पणत्यानंआपल्याअद्भुतकल्पनाशक्तीच्याजोरावरतयारकेलेलेकम्प्युटर्स,मोबाईलफोन्स,म्युझिकप्लेअर्स,टॅब्लेटपीसीजहेसर्वयाजगालात्याचीआठवणदेतराहतील.जगभरातल्यालोकांच्याकल्पनाशक्तीपलीकडचीउत्पादनंजॉब्जनंप्रत्यक्षातआणूनदाखवली.आपलंआयुष्यचतोएकावेगळ्याविश्वातजगला.राजाचारंकआणिपरतरंकाचाराजाअसंसनसनाटीआयुष्यजॉब्जच्यावाट्यालाआलं.सगळ्यांहूनवेगळंआणिअगदीसर्वोत्तमअसंचकायमकरूनदाखवण्यासाठीतोआयुष्यभरधडपडला.कर्करोगानंजॉब्जचंशरीरपोखरूनटाकलं,तरीत्याहीस्थितीतत्यानंशेवटपर्यंतआपल्याकल्पनांच्याभरा-यामारायचंकामथांबवलंनाही.अशायाहट्टी,जिद्दी,कलाकारतंत्रज्ञालासलामकरणारीहीरंजकसफर!

GENRE
Biografier och memoarer
UTGIVEN
2016
1 oktober
SPRÅK
MR
Marathi
LÄNGD
135
Sidor
UTGIVARE
Mehta Publishing House
STORLEK
3,6
MB