THE KILL LIST

    • 6,99 €
    • 6,99 €

Publisher Description

दहशतवादाचीसमस्याजगातल्यामहत्त्वाच्यादेशांनाभेडसावतानादिसते.अमेरिकेतदहशतवादानंथैमानघातलेलंअसतानाचइंग्लंडमध्येहीतेथैमानसुरूहोतंआणिमगइंटरनेटवरूनएकबुरखाधारीइस्लामीपाश्चात्त्यजगाविरोधातअतिविखारीभाषणंदेताना,प्रचारकरतानाआणिपाश्चात्त्यांच्याहत्येचंआवाहनकरतानाआढळतो.त्यालाटोपणनावदिलंजातं.दप्रीचर.त्याच्याशोधाचीजबाबदारीएकाअधिकाऱ्याकडेसुपूर्दकेलीजाते.त्याप्रीचरपर्यंतहाअधिकारीकसापोहोचतोआणित्याशोधादरम्यानयादहशतवादाशीसंबंधितघटनांचीआणिव्यक्तींचीसंगतीकशीलागतजाते,याचंथरारकचित्रणम्हणजे‘दकिललिस्ट’हीकादंबरी.दहशतवादाच्यारंदावलेल्याकक्षा,त्याचीपाळंमुळंखणूनकाढण्याचंआव्हानात्मकआणिधाडसीकाम,आधुनिकतंत्रज्ञानाचादहशतवाद्यांकडूनहोतअसलेलागैरवापरआणियाअनुषंगानेयेणाऱ्याअनेकबाबींवर‘दकिललिस्ट’हीकादंबरीप्रकाशटाकते.त्यातीलथरारअनुभवण्यासाठीतीवाचलीचपाहिजे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
27 November
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
290
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SIZE
3.6
MB

More Books by Frederick Forsyth & BAL BHAGWAT

2018
2008
2008
2014
2022
2019