Publisher Description

乾:元,亨,利,貞。
初九:潛龍,勿用。
九二:見龍在田,利見大人。
九三:君子終日乾乾,夕惕,若厲,無咎。
九四:或躍在淵,無咎。
九五:飛龍在天,利見大人。
上九:亢龍有悔。
用九:見群龍無首,吉。
彖曰:大哉乾元,萬物資始,乃統天。雲行雨施,品物流形。
大明終始,六位時成,時乘六龍以禦天。
乾道變化,各正性命,保合太和,乃利貞。首出庶物,萬國鹹寧。

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2014
May 28
LANGUAGE
ZH
Chinese
LENGTH
48
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
97.1
KB

More Books by 無名氏